KAVŞAK Türkiye’de sürdürülebilir kent içi ulaşım için çeşitli kurumların bir araya geldiği bir sivil toplum ağı

Kavşak Ağı

KAVŞAK, Türkiye’de sürdürülebilir kent içi ulaşımı geliştirmek amacıyla birlikte hareket eden çeşitli sektörlerden kurumların bir araya geldiği bir sivil toplum ağıdır.

KAVŞAK Ağı, toplumun tüm kesimlerinin erişebilirlik ve hareketlilik ihtiyacına cevap veren, bu ihtiyacı güvenli şekilde sağlayan, araç değil insan odaklı, insan ve ekosistem sağlığını gözeten ulaşım politikalarının ve uygulamalarının geliştirilmesi için çalışır. KAVŞAK Ağı sürdürülebilir ulaşımı, yaşam alanlarımızın önemli bir dinamiği ve çevresel, sosyal, ekonomik boyutlarıyla bir bütün olarak kabul eder. Ortak geleceğimizi birlikte inşa etmenin öneminin arttığı küresel gündemde, KAVŞAK Ağı Türkiye’de sürdürülebilir ulaşım hedefine, yerel yapılanmaları güçlendirerek ulaşmayı amaçlar.

KAVŞAK Ağı, sürdürülebilir ulaşım yaklaşımını benimsemek ve uygulamalarını ulusal ölçekte mümkün kılmak adına çalışan STKlar başta olmak üzere kamu, özel sektör, akademi ve medya gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren tüm gruplara ortak çalışma imkanı sağlar.

KAVŞAK Ağı, Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı: Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen Türkiye Kent İçi Sürdürülebilir Ulaşım Ağı Projesi kapsamında kurulmuştur.

Türkiye Kent İçi Sürdürülebilir Ulaşım Ağı Projesi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Aracı ve Medya – Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamında hazırlanan “Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı” projesi WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler koordinatörlüğünde ve Aktif Yaşam Derneği, UCLG-MEWA, UITP ve YADA ortaklığında yürütülmektedir.

Şubat 2020’da başlayan dört yıllık proje, Türkiye’de daha demokratik sivil topluma olanak sağlamak için politika oluşturma, demokratik yönetişim ve sosyal değişimde daha büyük etkiler elde edebilecek geniş bir paydaş çeşitliliğine sahip, etkili bir sürdürülebilir kent içi ulaşım ağı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Projenin Hedefleri

 • “Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı”nın üyesi olan kurumların sürdürülebilir kent içi ulaşımla ilgili politika ve eylemlerin önemli bir paydaşı haline gelmesini sağlamak için teknik, idari ve finansal kapasitesini güçlendirmek;
 • Sektörler arası stratejik iş birliği ve sürdürülebilir etki elde etmek için kamu ve özel sektör paydaşlarıyla diyaloğu geliştirmek; yerel düzeyde iyi uygulamalar ve modeller geliştirmek;
 • Karar ve politika oluşturma süreçlerinde yer almaları için STK’ların, özellikle de savunmasız gruplar ile çalışan taban örgütlerin katılımını, temsilini ve dahil edilmesini sağlamak,
 • Avrupa / küresel düzeyde iş birliği geliştirilmesini teşvik ederek sürdürülebilir bir çalışma ve dayanışma modeline öncülük etmek;
 • Sürdürülebilir kent içi ulaşım konusunda sivil toplumun bakış açısını daha iyi anlamasını sağlamak için kamu ve özel sektörün kapasite gelişimini desteklemek.

Projenin Ana Faaliyetleri

Projenin ana faaliyetleri kurulan ağ ile sürdürülebilir kent içi ulaşım alanında kapasite güçlendirme, ulusal ve uluslararası iş birliği geliştirme imkânı sağlama ve politika geliştirme süreçlerine katılım olarak üçe ayrılmaktadır.

Ağ Kurulması & Sivil Toplumun Kapasitesinin Güçlendirilmesi

 • Paydaş haritası hazırlayarak başta sivil toplum sektörünün temsilcileri olmak üzere kent içi ulaşım alanında faaliyet gösteren kurumların tespit edilmesi;
 • Kent içi ulaşım alanında faaliyet gösteren kurumlara yönelik boşluk analizi yapılması ve böylece ihtiyaçlarının tespit edilmesi;
 • “Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Ağı – Türkiye”nin kurulması;
 • Bilhassa ulaşım alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini geliştirmek amacıyla online bir platform kurulması; bu platformda e-öğrenme modülleri, iyi uygulama örnekleri ve boşluk analizi sonucunda tespit edilen ihtiyaçlara yönelik webinarlara yer verilmesi;
 • Türkiye’den üç şehirde uygulanmak üzere mikro hibe verilmesi ve bunların vaka analizlerinin yapılması;

İşbirlikleri Geliştirme

 • Belçika ve Barselona’ya çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine olanak sağlanması;
 • Bölgesel Paydaş Diyalog Çalıştayları ile birlikte bilgilendirme günlerinin düzenlenmesi;

Politika Geliştirme

 • Sürdürülebilir kent içi ulaşım konusunda AB müktesebatının izlenmesi ve yorumlanması;
 • Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Eylem Planı ile Beyaz Kitap hazırlanarak karar alma ve ulusal politika geliştirme süreçlerine katılım sağlanması.

Sürdürülebilir Ulaşımda Yönetişim: KAVŞAK Ağı Örneği

Hazırlayanlar: WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Y. Şehir Plancısı Murat Ölmez ve WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Yöneticisi Çiğdem Çörek Öztaş

Yönetişim Kavramı

Ulus devletlerin toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişim vaatlerini merkeziyetçi yönetim modeliyle gerçekleştiremediğinin kabulüyle birlikte, devletin gücünün azaltılması ve bu gücün toplumun farklı aktörleri arasında dağıtılması fikri kabul görmeye başladı (Arıkboğa, 2004). Yerelleşme anlayışının ve internetin yaygınlaşması gibi gelişmelerle etkinliği artan sivil toplumun karar alma süreçlerine dahil olma talebi, basın kuruluşlarının ve özel şirketlerin güvenilirliği artarken devlete/kamuya duyulan güvensizlik ortamında sorgulanan kamunun şeffaflığı, vatandaşları paydaş olarak tanımlayan kamu yönetimi anlayışının yaygınlaşması gibi gelişmeler, yönetim anlayışının yerini yönetişim anlayışının almasına zemin hazırlamıştır (Toksöz, 2008).

İlk kez Dünya Bankası tarafından 1980’li yılların sonunda kullanılan yönetişim kavramı, sonrasında diğer uluslararası finans kuruluşları tarafından da benimsendi. İlk kullanıldığında kavram, finans kuruluşlarının ulus devletlere verecekleri borçlar için ön şart olarak ülkelerde yapılması gereken siyasal ve toplumsal reformları tanımlamaktaydı (Çulha Zabçı, 2002). Yönetişim kavramı, direkt olarak yönetim yetkisinin ve karar alma süreçlerinin paylaşımıyla ve devlet organlarının yetkilerinin azalmasıyla ilişkilendirildi.

Bunun yanında, farklı düzeylerde yaptırım gücü olan aktörlerin oluşturduğu geniş etkileşim ortamı, aktörlerin iş birliği usulleri ve iş birliği süreçlerinin karmaşıklığına odaklanıldı. Günümüzde yönetişim kavramı birçok farklı alanda kullanılmakta ve bu durum kavramı açıklanması güç, karmaşık ve esnek bir hâle getirmektedir. Bununla birlikte, yönetişim kamu yararı ve kamusal değerlerin ve dolayısıyla ulaşım politikalarının üretiminin ve uygulanmasının ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir (ECLAC, 2018).

Sürdürülebilir Ulaşım ve Yönetişim

Yönetişim kavramının ekseni olduğu konulardan birisi de altyapı politikaları olduğundan, daha da özelleştirilerek bu yazı kapsamında ele alınacak olan konu sürdürülebilir ulaşım politikaları olarak seçilmiştir. Yönetişim kavramıyla birlikte ulaşım politikalarını ele alan çalışmalar, genellikle ulaşım olgusunun bir alt sektörüne odaklanmakla birlikte yerel, bölgesel ya da uluslararası ölçekte gerçekleşen deniz, kara, hava, demiryolu gibi farklı sektörlerde çeşitlenmektedir (ECLAC, 2018). Altyapı projelerinin planlanan zamanda, planlanan bütçeyle bitmemesi ve hedeflenen hizmet sunumuna ulaşamamasının temel nedenlerinden biri olarak kötü yönetişime işaret edilmektedir (OECD, 2015).

Kentlerde altyapı yatırımlarının büyük bölümünü oluşturan ulaşım, yönetişim araçlarının geliştirilmesi gereken en önemli sektörlerden biri konumundadır. Özellikle kentsel arazi kullanımıyla entegre ilerleyen, yalnızca hareketlilik verilerine değil erişebilirlik kalitesini artıran çıktılara odaklanan, belirli bir strateji ve bu stratejinin bütüncül hedefleriyle ve araçlarıyla şekillenen sürdürülebilir ulaşım ise planlama sürecine etkin katılımı önceliklendirir (Gerçek, 2005).

Sürdürülebilir ulaşımı yukarıda sayılan özellikleriyle birlikte uygulamaya geçirmenin yaygın araçlarından birisi de Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlarıdır (Sustainable Urban Mobility Plans-SUMP). Avrupa Komisyonu’nun 2009 tarihli “Action Plan on Urban Mobility” ve 2011 tarihli “Transport White Paper” belgelerinde yer alan önerilerle gündeme gelen SUMP’lar, geleneksel ulaşım planlaması yaklaşımının idari sınırları temel alan yaklaşımını değiştirerek, kentliler için fonksiyonel kent alanı ve çevresinde daha sürdürülebilir ve kaliteli bir stratejik hareketlilik planı önermektedir.

SUMP yaklaşımı, klasik ulaşım planlaması yaklaşımındaki yukarıdan aşağıya kurgulanan planlama ve uygulama süreçlerini, insan odaklı planlama yaklaşımı ve katılımcılık kavramıyla aşağıdan yukarıya doğru yeniden kurgulamaktadır. Bu yönüyle SUMP’lar, birçok disiplinde farklı yönleriyle tartışılan yönetişim kavramını sürdürülebilir ulaşım planlaması sürecine dahil eden, güncel bir araç olarak benimsenmiştir (European Comission, 2013).

STK’lar, özel şirketler, yerel yönetimler, araştırma kurumları, akademi ve kamu kurumlarının birlikte yer aldığı sektörler arası ağlar ve platformlar da son yıllarda yönetişim araçlarının sıklıkla kullanıldığı mekanizmalara örnek teşkil etmektedir. Bu konuda referans gösterilebilecek en önemli organizasyonlardan birisi de 2015 yılında Hollanda’da çalışmalarına başlayan Tour de Force ağıdır.

1990’lı yıllarda bisiklet politikaları yetkisinin merkezi yönetimden il ve belediye yönetimlerine verildiği Hollanda’da, Tour de Force ağının kuruluşu bisiklet politikalarının belirlenmesinden, yetki paylaşımından sonra ikinci dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. 2027 yılında 2017 yılındaki bisiklet ağını %20 artırmayı hedefleyen Tour de Force; il yönetimleri, belediyeler ve merkezi yönetimin yanı sıra, araştırma kurumları, STK’lar gibi kurumları da ağlarına dahil etmekte ve karar alma süreçlerinde aktif rol alma başarılarını bununla ilişkilendirmektedir (Tour de Force, 2021).

Türkiye’de Yönetişim Süreçleri Sürdürülebilir Ulaşıma Nasıl Dahil Ediliyor?

Türkiye’de yönetişim kavramı, 1996 yılında İstanbul’da düzenlenen HABITAT II Konferansı’yla gündemimize girdi, ancak kavramın yaygın bir şekilde tartışılmaya ve uygulamalarının görülmeye başlanması ulusal tarihte önemli yer tutan iki olay sonrasında gerçekleşti. Birincisi, Marmara Depremi’nin topluma ve bölgeye verdiği hasarın giderilmesinde sivil toplum kuruluşlarının etkin katkısı; ikincisi ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday olmasının resmi olarak açıklanmasıdır (Toksöz, 2008).

Farklı alanlarda yönetişim yaklaşımının ülkemizde benimsenmesine karşın, bu konuda eksikliğin hissedildiği alanlardan birisi de sürdürülebilir ulaşımdır. Bu sebeple, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in yürütücüsü olduğu Türkiye Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Ağı Projesi, “daha demokratik sivil topluma olanak sağlamak için politika oluşturmak, demokratik yönetişim ve sosyal değişimde daha büyük etkiler elde edebilecek geniş bir paydaş çeşitliliğine sahip, etkili bir sürdürülebilir kent içi ulaşım ağı oluşturmak” amacıyla geliştirilmiştir.

Şubat 2020’de faaliyetlerine başlayan proje kapsamında Eylül 2020’de KAVŞAK adıyla Türkiye Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Ağı kuruldu. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından yürütülen proje; Aktif Yaşam Derneği, UCLG-MEWA, UITP ve Yaşama Dair Vakıf’ın da dahil olduğu 5 kurumun ortaklığında yürütülmektedir. Ağın faaliyetleri kurgulanırken farklı uzmanlıkları bulunan proje ortakları ve üye olan kurum ve kişiler arasında kurulacak karşılıklı deneyim paylaşımına önem verilmiştir.

KAVŞAK Ağı; STK’lar, yerel yönetim birimleri, araştırma kurumları, akademi, finansal kuruluşlar, medya/ basın kuruluşları, enformel gruplar gibi çok çeşitli sektörlerden üye kabul etmeye devam etmektedir. Ağın yönetişim yaklaşımını geliştirmeye yönelik hedefleri; üye kurumlara sürdürülebilir ulaşım alanında karar alma süreçlerine dahil olabilmeleri için gerekli kapasite gelişim imkânları sunmak ve sürdürülebilir ulaşım alanında karar ve politika oluşturma süreçlerine sivil toplumun, özellikle savunmasız gruplarla çalışan örgütlerin katılımını sağlamak olarak özetlenebilir.

Proje kapsamında sektörde yer alan paydaşların analizi, sektörel boşluk analizi, 10 çevrim içi öğrenme modülü ve 10 webinar, 3 projenin mikro hibeyle fonlanması, Türkiye’den üye kurumlarla ortak proje geliştirebilecek potansiyel uluslararası paydaşlara ilişkin veritabanı, Türkiye’nin 7 bölgesine yapılacak tanıtım günleri, 2 yurtdışı inceleme gezisi, sürdürülebilir kent içi ulaşım eylem planı çıktılarının hazırlanması planlanmaktadır.

NOT: Bu yazının orijinali Tasarım Rehberleri tarafından hazırlanan Spektrum serisinin 2021 Ocak ayı sayısında yayımlanmıştır.” Yazının orijinaline buradan erişebilirsiniz: https://www.tasarimrehberleri.com/yayinlar/spektrum/

Kaynaklar

Arıkboğa, E. (2004). Yönetimde Değişim Süreci ve Yönetişim: İstanbul Konseyi Örneği (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çulha Zabçı, F. (2002). Dünya Bankası’nın küresel pazar için yeni stratejisi: Yönetişim. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57 (3), 151- 179. https://doi.org/10.1501/SBFder_0000001758

ECLAC. (2018). Transport Governance: Theoretical and Policy Perspectives. Facilitation of Transport and Trade in Latin America and the Caribbean. Erişim: Ocak 2021, https://repositorio.cepal. org/bitstream/handle/11362/44246/1/S1800932_en.pdf

European Comission. (2013). Guidelines: Developing and Implementing a Sustainable Urban Moility Plan. Brüksel: European Comission.

Gerçek, H. (2005). Sürdürülebilirlik Açısından Ulaştırmanın Bugünü ve Geleceği. Ulaştırma Kongresi. İstanbul: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi.

OECD. (2015). Towards a Framework for the Governance of Infrastructure. Paris: OECD

TESEV. (2008). İyi Yönetişim El Kitabı. İstanbul: TESEV Yayınları

Tour de Force. (2021, Ocak 4). Tour de Force. Erişim: Ocak 2021, https://fietsberaad.nl/Tour-de-Force-English/Home

Kurumların İhtiyaç Tespiti Anketi

Kent içi ulaşım alanında faaliyet gösteren sivil toplum, kamu, özel sektör, akademi ve medya gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren tüm kurumların ihtiyaçlarını tespit edebilmek ve karşılaşılan engelleri ve fırsatları belirleyebilmek amacıyla boşluk analizi çalışması yürütüyoruz. Çalışmaya katkı vermek isteyen tüm paydaşların katılımına açık olan online ankete buradan ulaşabilirsiniz: https://adhoc.limequery.com/889719?lang=tr

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) Öz Değerlendirme Aracı

“Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) Öz Değerlendirme Aracı” artık Türkçe. SUMP Öz Değerlendirme Aracı; şehrinizdeki mevcut hareketlilik planlarınızı değerlendirmenize ve iyileştirmenize yardımcı olur. Planlarınızın SUMP ilkelerine uygunluğunu değerlendirir, planınızın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemenizi sağlar, size özel tavsiyeler ve iyi uygulama örnekleri sunar.

Bu araç, hem hareketlilik planının kalitesini ölçer; hem de planlama sürecini (SUMP’a başlarken nelerin iyileştirilmesi gerektiğini, süreç boyunca faaliyetleri ve SUMP’a son şeklini verirken planın kalitesini) değerlendirir. Bu değerlendirmeyi yapmak için de sekiz bölüm altında hazırladığınız plana yönelik bir dizi özel soru sorulur.
SUMP Öz Değerlendirme Aracı için link: 

Sürdürülebilir kent içi ulaşımı geliştirmek için hayata geçirilen, WRI Türkiye’nin koordinatörlüğünü yürüttüğü KAVŞAK projesi kapsamında, yereldeki bir ihtiyaca yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilip uygulanması için mikro hibe verilecek.

Kent içi ulaşım sorunlarını çözmek için, STK’lar başta olmak üzere, kamudan özel sektöre, akademiden medyaya farklı alanlardani kurum ve kuruluşları bir çatı altında toplayan KAVŞAK projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı: Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı’yla hayata geçirilen Türkiye Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Ağı – KAVŞAK kapsamında, yerelde ulaşımla ilgili ihtiyaçlara yenilikçi çözümler getiren projelere hibe desteği verilecek. En az üç, en fazla altı proje, en az 2 bin euro, en fazla da 4 bin euro olmak üzere, toplamda 12 bin euro hibe alacak.

KAVŞAK’ın koordinasyonunu yürüten WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız:

“Türkiye’de ulaşım, en önemli sera gazı emisyonu kaynaklarından biri. Bu nedenle, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelesinde, güçlü etkiye sahip acil, entegre, koordineli ve sürdürülebilir kent içi ulaşım projelerinin geliştirip uygulanmasını önemsiyoruz.”

Toplumun tüm kesimlerinin erişebilirlik ve hareketlilik ihtiyacına cevap vermeyi hedefleyen, araç değil
insan odaklı, toplum ve ekosistem sağlığını gözeten ulaşım politikalarının ve uygulamalarının geliştirilmesi için çalışan KAVŞAK’ın mikro hibe programına, sürdürülebilir kent içi ulaşım alanında faaliyet gösteren STK’ların liderlerliğinde, belediyeler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, odalar, birlikler ve özel sektör kuruluşları tarafından oluşturulan ortaklıklar başvuruda bulunabilecek. Başvuru için son tarih 25 Şubat 2022.

DÖRT YILLIK PROJE

KAVŞAK, Aktif Yaşam Derneği, UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı), UITP (Union Internationale des Transports Publics) ve YADA (Yaşama Dair Vakıf) ortaklığında kuruldu. Dört yıllık bu proje süresince ayrıca Belçika ve İspanya’ya çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecek, Bölgesel Paydaş Diyalog Çalıştayları ile birlikte bilgilendirme günleri düzenlenecek, sürdürülebilir kent içi ulaşım konusunda AB müktesebatı izlenip yorumlanacak, Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Eylem Planı ile Beyaz Kitap hazırlanarak karar alma ve ulusal politika geliştirme süreçlerine katılım sağlanacak.